Ekspertų taryba

LAS Panevėžio
skyriaus:

 

> ARCHITEKTŪROS IR
URBANISTIKOS
EKSPERTŲ TARYBA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LAS Panevėžio skyriaus Architektūros ir urbanistikos Ekspertų taryba (toliau-Taryba arba  PAUET) sudaroma iš Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyriaus narių-ekspertų bei LAS Panevėžio skyriaus valdybos pasiūlytų kvalifikuotų (atestuotų) architektūros ir urbanistikos sričių specialistų.

2. Tarybos sudėtį trijų metų kadencijai, valdybos teikimu, tvirtina LAS Panevėžio skyriaus  visuotinis narių susirinkimas.

3. Tarybos veiklą kontroliuoja LAS Panevėžio skyriaus Valdyba.

4. Tarybos išvadomis gali naudotis Panevėžio apskrities viršininko administracija,  savivaldybių Tarybos, administracijos ir vyriausieji architektai, vertindami teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektus, priimdami sprendimus dėl sąlygų nustatymo, planų tvirtinimo ir projektų svarstymo Nuolatinėje statybos komisijoje.

5. PAUET negali būti naudojama kaip įrankis sprendžiant įmonių tarpusavio konkurenciją.

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS

6. Taryba vykdo šias funkcijas:

6.1. Nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus ir statinius, taip pat laikinų statinių, reklamos, mažosios architektūros formų, paminklų ir kitus projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo kreipėsi apskrityje esančių savivaldybių administracijos direktoriai arba merai, savivaldybių vyriausieji architektai;

6.2. Nagrinėja kitus teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo išvadų kreipiasi projektuotojai ar statytojai savo iniciatyva;

6.3. Nagrinėja projektus, dėl kurių kokybės įvertinimo nustatyta tokia procedūra projektavimo sąlygų sąvade;

6.4. Nagrinėja teritorijų planavimo dokumentų projektus, kuriais keičiami Panevėžio apskrities teritorijų bendrųjų planų sprendiniai;

6.5.  Nagrinėja Panevėžio  apskrityje esančių miestų ar rajonų tarybų aprobuojamus planus saugomose teritorijose, senamiesčiuose planuojamus naujus objektus;

6.6.  Savo iniciatyva nagrinėja miesto plėtrai svarbių teritorijų vystymo koncepcijas ir techninius projektus, miesto centrinėje dalyje planuojamus naujus ar rekonstruojamus objektus.

 

III. TARYBOS TIKSLAI

7. Siekti architektūrinės ir urbanistinės aplinkos kokybės ir savito miesto įvaizdžio sukūrimo.

8. Supažindinti visuomenę su apskrities bei miesto ar rajono plėtros politika, jos įgyvendinimo priemonėmis ir sudaryti galimybę dalyvauti suinteresuotai visuomenei priimant sprendimus dėl miesto teritorijų bei statybų plėtros.

9. Siekti nuolat profesionaliai vertinti apskrities, miesto ar rajono plėtros pasekmes bei architektūrinės urbanistinės plėtros kokybę teikiant ekspertų išvadas dėl svarbių rengiamų ar įgyvendintų teritorijų planavimo bei statybos projektų.

10. Siekti, kad būtų rengiamos apskričiai, miestui ar rajonui svarbios plėtros koncepcijos, teikiant naujas idėjas.

11. Bendradarbiauti su suinteresuotomis institucijomis aktualiais teritorijų planavimo bei architektūrinės urbanistinės plėtros klausimais.

 

IV. TARYBOS TEISĖS

12. Taryba, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

12.1. Kreiptis ir gauti Panevėžio miesto, kitos apskrityje esančios savivaldybės disponuojamą informaciją, reikalingą Tarybos darbui vykdyti;

12.2.  Teikti pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų bei Tarybos sprendimų susijusių su teritorijų planavimo, architektūros ir statybos klausimais;

12.3. Kviesti į Tarybos posėdžius kultūros paveldo, gamtos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, visuomeninės sveikatos centro ir kitus reikalingus konkrečiam svarstomam objektui įvertinti specialistus;

12.4. Informuoti visuomenę apie Tarybos sprendimus bei veiklą.

 12.5. Rinkti  Valdybos nustatytą mokestį už posėdžių  organizavimą. Surinktas lėšas naudoti  pagal paskirtį, numatytą  atitinkamu Valdybos nutarimu ;

 

V. TARYBOS STRUKTŪRA

13. Tarybą sudaro LAS Panevėžio skyriaus visuotinio susirinkimo patvirtinti specialistai, turintys atitinkamą kvalifikaciją.

14. Tarybai vadovauja LAS Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkas.

15.  Atsakingasis sekretorius, kuris nėra tarybos narys, skiriamas LAS Panevėžio skyriaus Valdybos pirmininko įsakymu.

16. Kiekvienais metais, skaičiuojant nuo pirmojo posėdžio datos, Valdybai pateikiama Tarybos veiklos ataskaita. Tarybos nariai, kurių dalyvavimas posėdžiuose mažesnis negu 50 proc., arba nesilaikantis kitų šio reglamento privalomų nuostatų, gali būti atšaukiami Valdybos sprendimu.

 

VI. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

17. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai:

17.1. Posėdžiai organizuojami trečiadieniais ir/ar ketvirtadieniais nuo 11:00 val. Panevėžio raj. ir/ar miesto Savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus posėdžių salėje, Vasario 16-tosios g.27  ir/ar Laisvės a.20;

17.2. Gali būti organizuojami ir išvažiuojamieji posėdžiai.

18. Posėdžio darbotvarkę sudaro atsakingasis sekretorius.

19. Apie Tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas Tarybos narius ir kviestinius posėdžio dalyvius (12.3 punktas) informuoja atsakingasis sekretorius:

19.1. Tarybos nariai informuojami elektroniniu paštu arba telefonu;

19.2. Kviestiniai posėdžio dalyviai informuojami telefonu;

19.3. Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama Panevėžio raj. ir/ar miesto savivaldybės   internetinėje svetainėje.

20.  Tarybos nariams minimalios apimties svarstymo medžiaga išsiunčiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip 2 dienos prieš posėdį.

21. Tarybos posėdžiams, rotacijos būdu, pirmininkauja Tarybos pirmininko paskirtas Tarybos narys. Kiekvieno posėdžio pabaigoje skiriamas sekančio posėdžio pirmininkas.

22. Pirmininkaujantis nušalinamas nuo vadovavimo posėdžiui, esant interesų konfliktams.

23. PAUET posėdžiai vyksta dalyvaujant ne mažiau kaip 1/2 Tarybos nariams.

24. Posėdžio sekretoriaus funkcijas atlieka Valdybos pirmininko paskirtas atsakingasis sekretorius.

25. Recenzento funkcijas atlieka posėdžio pirmininkas. Posėdžio pirmininkas, iki posėdžio susipažinęs su svarstymui pateikta medžiaga, informuoja Tarybos narius ar pateiktos medžiagos apimtis pakankama svarstymui.

26. Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokole fiksuojamos Tarybos narių nuomonės.

27. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, atviru balsavimu, dalyvaujant tik Tarybos nariams.

28. Sprendimo variantą (-us) suformuluoja posėdžio pirmininkas, protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

29. Protokolas paruošiamas iki sekančios savaitės pirmadienio 12:00val. (trys darbo dienos).

30. PAUET posėdžiai yra vieši - informacija apie posėdžio nutartis skelbiama savivaldybės tinklapyje.

31. Ekspertų tarybos nariai, kurių projektai (arba įmonių, kuriose dirba ekspertai projektai) yra svarstomi Taryboje, nedalyvauja posėdyje Tarybos narių teisėmis.

 

VII. KLAUSIMŲ TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIMAS

32. Nagrinėtini klausimai (medžiaga) teikiami atsakingajam sekretoriui.

33. Klausimai PAUET posėdžiui registruojami ne vėliau kaip dvi dienos prieš posėdį.

34. Rgistruojantis pateikiamas nustatytos ir patvirtintos formos prašymas (Forma Nr.1) kuriame nurodoma:

34.1. Svarstomo objekto pavadinimas ir stadija;

34.2. Projekto autorius (-iai);

34.3. Projekto užsakovas (-ai);

35.  Kartu su prašymu pateikiama minimalios apimties svarstoma medžiaga (skaitmeniniu formatu), kuri leistų susidaryti bendrą vaizdą.

36. Pareiškėjas iki posėdžio dienos sumoka Valdybos nustatytą mokestį už Tarybos posėdžio organizavimą, pagal pateikiamą sąskaitą – faktūrą.

37. Posėdžio dieną, iki 10:50 val. svarstoma medžiaga turi būti išeksponuota Panevėžio raj. ar miesto  savivaldybės  Architektūros ir urbanistikos skyriaus posėdžių salėje.

38. Taryboje svarstytų projektų medžiaga, protokolų originalai saugomi LAS Panevėžio skyriaus  archyve.

 

LAS Panevėžio skyriaus

Valdybos pirmininkė                                    

Loreta Paulauskienė