LIETUVOS ARCHITEKTŲ SAJUNGOS Panevėžio skyriaus ĮSTATAI

LAS Panevėžio skyriaus
architektai:

 

> LAS NARIAI

 

> VALDYBA


 > ETIKOS KOMISIJA

 

> PANEVĖŽIO APSKRITIES ARCHITEKTŲ SĄRAŠAS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyrius (toliau - Panevėžio skyrius) - yra LAS padalinys, savanoriškumo pagrindu vienijantis Panevžio apskrities diplomuotus architektus  - fizinius asmenis - LAS narius, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais.

1.1.      Panevėžio skyrius nuo meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo dienos tampa meno kūrėjų organizacijos padaliniu ir pripažįsta visas su tokios organizacijos padalinio statusu susijusias teises bei pareigas.

1.2.      Panevėžio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, LAS įstatais ir šiais Įstatais.

1.3.      Panevėžio skyrius turi savo sąskaitą ir kitą reikiamą atributiką.

1.4.      Panevėžio skyrius neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Panevėžio skyriaus prievoles.

1.5.      Panevėžio skyriaus teisinė forma - asociacijos LAS padalinys - skyrius.

1.6.      Panevėžio skyriaus centrinės buveinės adresas yra____________________Panevėžys, LR.

1.7.      Panevėžio skyriaus veikla kaip ir LAS yra neterminuota.

 

2. Panevėžio skyriaus TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

2.1.      Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionaliosios architektūros sklaidą, jos įvairovę ir tautinį savitumą, ugdyti ir puoselėti Panevėžio miesto bei apskrities architektūrinę kultūrą, vadovaujantis tradicijomis bei pasaulio architektūros pasiekimais, propaguoti Panevėžio skyriaus narių kūrybą.

2.2.      Tinkamai atstovauti Panevėžio skyriaus narių interesams, ugdyti architektų  profesinį meistriškumą.

2.3.      Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius architektūrinius renginius Panevėžio mieste bei apskrityje, rengti parodas, skelbti konkursus, organizuoti arba remti seminarus, teorines ir praktines konferencijas, profesines stažuotes; siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitokioms meno premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas.

2.4.      Ginti Panevėžio skyriaus narių kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti Panevėžio skyriaus nariams, padėti sukurti architektų veiklai teisinius pagrindus.

2.5.      Teikti pasiūlymus LAS, bei Lietuvos Respublikos viešosios valdžios institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų. Aktyviai bendradarbiauti per LAS su Lietuvos Respublikos viešosios valdžios institucijomis plėtros, urbanistikos ir architektūros vystymo, kultūros paveldo ir gamtinės aplinkos saugojimo srityje.

2.6.      LAS veiklos apimtyje, kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, meno kūrėjų ir kitomis organizacijomis ruošti ir dalyvauti įgyvendinant Respublikos programas, susijusias su kultūrine veikla. Ypatingą dėmesį skirti programoms, tiesiogiai susijusiomis su architektūros vystymu ir architektūrinio paveldo išsaugojimu Panevėžio mieste bei apskrityje.

2.7.      Bendradarbiauti LAS veiklos apimtyje su svetur gyvenančiais lietuvių ir užsienio architektais, Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis, atstovauti LAS tarptautinėse organizacijose.

2.8.      Rūpintis LAS veiklos apimtyje architektūros mokslo vystymu ir architektūros specialistų ruošimu, jų profesinės kvalifikacijos kėlimu, aktyviai dalyvauti tam skirtuose renginiuose.

2.9.      Propaguoti profesinės etikos pagrindus tarp Panevėžio skyriaus narių ir skatinti architektus jos laikytis.

2.10.    Reikšti savo nuomonę ir duoti išvadas autorinės teisės ir autorystės klausimais.

2.11.    Steigti laikinas ir nuolat veikiančias komisijas, komitetus, sekcijas atskiroms architektūros problemoms nagrinėti, jaunųjų architektų, asocijuotų narių ir kitų architektūrinę veiklą vykdančių asmenų kūrybinei veiklai vystyti.

2.12.    Įstatuose numatytiems tikslams pasiekti Panevėžio skyrius turi teisę dalyvauti įstatymams neprieštaraujančioje komercinėje - ūkineje veikloje, kurią vykdo LAS:

- raštu, žodziu ar kitais būdais organizacijos tikslų ir uždavinių propagavimu, informacijos apie savo veiklą skleidimu;

- konkursų, parodų, seminarų, teminių konferencijų organizavimu;

- profesinės kvalifikacijos vertinimu ir pripažinimu;

- kvalifikacijos tobulinimu, profesinių stažuočių organizavimu;

- architektūros mokslo vystymu ir architektų kadrų ruošimu;

- knygų, periodinių ir neperiodinių leidinių bei kita leidyba;

- kita.

 

3. Panevėžio skyriaus TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.      LAS įstatuose nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

Sudaryti įstatymų ir LAS įstatų nedraudžiamus sandorius ir prisiimti įsipareigojimus.

3.2.      Naudoti lėšas LAS įstatuose ir šiuose Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

3.3.      Teikti teisinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą Panevėžio skyriaus nariams LAS įstatuose ir įstatymuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3.4.      Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, naudotis LAS paramos gavėjo statusu.

3.5.      Siūlyti LAS samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.

3.6.      Siūlyti LAS teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.

3.7.      Atlikti architektūrinių kūrinių kokybės vertinimo bei kūrinių kainos nustatymo ekspertizes.

3.8.      Siūlyti LAS, įstatymų nustatyta tvarka, steigti įmones, fondus, visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius.

3.9.      LAS vykdo LAS Panevėžio skyriaus buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją viešosios valdžios institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.10.    Panevėžio skyrius veda Panevėžio skyriaus narių apskaitą ir Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka rūpinasi meno kūrėjo statuso suteikimu Panevėžio skyriaus nariams.

3.11.    Panevėžio  skyriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik LAS įstatuose ir šiuose Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

 

4. Panevėžio skyriaus NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO,  IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO iš Panevėžio skyriaus TVARKA

4.1.      Panevėžio skyrių, kaip ir LAS, sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai. LAS jiems išduoda atitinkamus pažymėjimus.

4.2.      Panevėžio skyriaus tikruoju, asocijuotu ir garbės  nariu gali tapti fizinis asmuo, tenkinantis visus reikalavimus nurodytus LAS įstatų 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3., 4.3., 4.4., 4.5., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5., 4.5.6. punktuose.

4.3.        Panevėžio skyriaus tikrasis narys turi šias teises:

4.3.1.   rinkti ir būti išrinktam į Panevėžio skyriaus valdymo organus;

4.3.2.   dalyvauti ir balsuoti Panevėžio skyriaus susirinkimuose ir Konferencijose įstatų nustatyta tvarka;

4.3.3.   rekomenduoti į LAS naujus narius;

4.3.4.   asmeniškai dalyvauti, svarstant jo veiklą ir elgesį LAS etikos komisijoje ar kitur;

4.3.5.   remti LAS ir Panevėžio skyrių turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

4.3.6.   susipažinti su LAS, bei Panevėžio skyriaus dokumentais ir gauti visą informaciją apie LAS ir Panevėžio skyriaus veiklą, LAS Tarybos darbą ir jos nutarimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos;

4.3.7.   jungtis į LAS kūrybinius padalinius, skyrius, sekcijas ir grupes;

4.3.8.   naudotis LAS ir Panevėžio skyriuje sukaupta informacija ir teikiamomis paslaugomis;

4.3.9.   gauti iš LAS pagalbą autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba susijusiais klausimais;

4.3.10.                       dalyvauti LAS ir Panevėžio skyriaus veikloje, remti jos tikslus bei uždavinius.

4.4.      Panevėžio skyriaus nario pareigos:

4.4.1.   laikytis įstatų ir profesinės etikos, kitų LAS veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, LAS valdymo organų priimtų sprendimų, taip pat šių Panevėžio skyriaus įstatų;

4.4.2    dalyvayti  LAS Panevėžio skyriaus narių susirinkimuose;

4.4.3.   mokėti nario mokestį (tikrasis narys - 100 litų per metus, asocijuotas narys - 50 litų per metus);

4.4.4.   Visos Panevėžio skyriaus narių pareigos išvardintos LAS įstatų  4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15., 4.16., 4.17., punktuose.


 

5. Panevėžio skyriaus TURTAS IR LĖŠOS

5.1.      Panevėžio skyrius, kaip neturintis juridinio asmens statuso, registruoto turto neturi. Panevėžio skyriui gali būti perduotas LAS turtas, ar jo dalis, neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais.

5.2.      LAS įstatuose nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

5.3.      Panevėžio skyriaus lėšas sudaro:

5.3.1.   narių narystės mokesčiai, labdaros įnašai, aukos;

5.3.2.   Lietuvos bei užsienio valstybių, fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, labdara, parama, dovanotos, aukotos lėšos ir vertybės, palikimas.

5.3.3.   valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos;

5.3.4.   valstybiniai (biudžetiniai) asignavimai architektūrinėms programoms vykdyti ir tikslinės dotacijos.

5.3.5.   kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

6. Panevėžio skyriaus VALDYMAS

6.1.      Panevėžio skyriaus, kuris yra LAS padalinys, valdymo organai nėra viršesni už LAS valdymo organus.

6.2.      LAS organai yra Konferencija, turinti visas visuotinio Panevėžio skyriaus narių susirinkimo teises.

6.3.      Panevėžio skyriaus kolegialus valdymo organas yra skyriaus Valdyba

6.4.      Vienasmenis valdymo organas yra Panevėžio skyriaus Pirmininkas, renkamas valdybos.

6.5.      Panevėžio skyriaus narių ginčus ir profesinės veiklos pažeidimus nagrinėja Panevėžio skyriaus Etikos komisija.

 

7. Panevėžio skyriaus VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1.      Eilinis Visuotinis Panevėžio skyriaus narių susirinkimas yra šaukiamas Panevėžio skyriaus valdybos sprendimu kartą per  metus.

7.2.      Panevėžio skyriaus Visuotinis narių susirinkimas:

7.2.1.   priima, keičia ir papildo Panevėžio skyriaus įstatus;

7.2.2.   priima sprendimus dėl Skyriaus pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.3.   siūlo pagrindines Panevėžio skyriaus veiklos kryptis, formuluoja Panevėžio skyriaus uždavinius;

7.2.4    tvirtina Panevėžio skyriaus biudžetą;

7.2.5    tvirtina metines Panevėžio skyriaus programas ir sąmatas;

7.2.6    tvirtina Panevėžio skyriaus pirmininko ir Panevėžio skyriaus valdybos metines ataskaitas;

7.2.7    tvirtina Panevėžio skyriaus Etikos komisijos ataskaitas;

7.2.8    slaptu balsavimu renka Panevėžio skyriaus valdybos narius, Panevėžio skyriaus Etikos komisiją.

7.2.9    nustato Panevėžio skyriaus atstovų,  architektūros -  urbanistikos ekspertų komisijų

sudarymo tvarką, narių skaičių ir kadenciją, tvirtina šių komisijų nuostatus, renka komisijų narius.

7.3.      Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau 1/2 tikrųjų narių.

7.4.      Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

7.5.      Panevėžio skyriaus Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas pranešant LAS nariams telefonu ar elektroniniu laišku  ir skelbiant viešai ne vėliau kaip prieš 5 dienas ir ne anksčiau kaip prieš 15 dienų.

 

8. Panevėžio skyriaus VALDYBA

8.1.      Panevėžio skyriaus valdyba yra kolegialus asociacijos padalinio valdymo organas.

Valdyba renkama iš penkių narių 3 metų kadencijai.

8.1.1.   Panevėžio skyriaus valdybos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų LAS tikrųjų narių. Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai.

Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau kandidatų, nei yra laisvų Panevėžio skyriaus valdybos narių vietų. Tie patys asmenys Valdybos nariais gali būti renkami ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.

8.2.      Panevėžio skyriaus valdyba:

8.2.1.   šaukia Panevėžio skyriaus eilinius ir neeilinius Visuotinius narių susirinkimus ir atsiskaito jam;

8.2.2.   valdo Panevėžio skyriaus lėšas, koordinuoja finansinę veiklą.

8.2.3.   užsiima organizacine bei finansine Panevėžio skyriaus veikla;

8.2.4.   rekomenduoja LAS Tarybai priimti naujus narius;

8.2.5.   rekomenduoja LAS Tarybai sprendimus dėl Panevėžio skyriaus narių pašalinimo;

8.2.6.   sudaro specialias komisijas ir konkursų žiuri;

8.2.7.   rekomenduoja LAS Tarybai sprendimus dėl LAS garbės ar rėmėjo vardų suteikimo.

8.2.8.   siūlo kandidatus premijoms, valstybės ir kitokioms stipendijoms. Teikia rekomendacijas LAS Tarybai dėl kitų juridinių asmenų steigimo. Rekomenduoja LAS Tarybai Pirmininko (bei darbuotojų) atlyginimus.

8.2.9.   Sprendžia ūkinius ir kitus Panevėžio skyriaus veiklos klausimus.

8.3.      Tvirtina valdybos posėdžių reglamentą.

8.4.      Renka iš savo tarpo  Panevėžio skyriaus valdybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoja.

8.5.      Panevėžio skyriaus valdybos posėdžiai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Valdyba turi teisę spręsti klausimus ir priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasidalina po lygiai, Pirmininko balsas turi sprendžiamąją galią.

 

9. Panevėžio skyriaus valdybos PIRMININKAS ir PAVADUOTOJAS  

9.1.      Panevėžio skyriaus Pirmininkas ir jo Pavaduotojas yra renkami 3 metų kadencijai Panevėžio skyriaus naujai išrinktos valdybos pirmajame posėdyje.

9.1.1.   Panevėžio skyriaus valdybos pirmininkas ir pirnininko pavaduotojas renkami slaptu balsavimu. Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai. Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau, nei vienas kandidatas.

9.2.      Vadovauja Panevėžio skyriui ir atstovauja jos interesams LAS, viešosios valdžios institucijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, laikydamasis LAS įstatų, šių Įstatų, LAS suvažiavimų, Konferencijų sprendimų ir Tarybos nutarimų.

9.3.      Šaukia Panevėžio skyriaus valdybos posėdžius ir atsiskaito LAS Tarybai už savo veiklą.

9.4.      Atsako už viešos informacijos paskelbimą.

9.5.      Pasirašo dokumentus Panevėžio skyriaus vardu.

9.6.      Tvarko Panevėžio skyriaus finansus, narių apskaitą ir veiklos dokumentus.

9.7.      Teikia Panevėžio skyriaus ir Panevėžio skyriaus valdybos veiklos ataskaitas Visuotiniam narių susirinkimui.

9.8.      Parengia ir teikia LAS tarybai kiekvienų praėjusių finansinių metų Panevėžio skyriaus veiklos ataskaitą.

9.9       Parengia ir teikia Panevėžio skyriaus Visuotiniam narių susirinkimui trijų savo kadencijos metų Panevėžio skyriaus veiklos ataskaitą. Panevėžio skyriaus Visuotiniam narių susirinkimui įvertinus LAS Panevėžio skyriaus valdybos veiklą neigiamai, valdyba atsistatydina. Įvertinus Pirmininko veiklą neigiamai, Pirmininkas privalo atsistatydinti.

9.10     Panevėžio skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas perima Pirmininko pareigas, išvardintas šių įstatų 9.2., 9.3., 9.4., 9.5.,9.6., 9.7., 9.8. punktuose, kai Pirmininkas, dėl tam tikrų priežasčių, negali eiti savo pareigų ir raštiškai perduoda savo įgaliojimus.

9.11.    Posėdžių sekretorius skiriamas LAS Panevėžio skyriaus Valdybos pirmininko įsakymu. Sekretorius protokoluoja Visuotinio susirinkimo ir Valdybos posėdžių metu, paruošia posėdžių protokolus. Juo gali būti ir ne LAS narys.

 

10. Panevėžio SKYRIUS

10.1.    Panevėžio skyrius yra struktūrinis LAS padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį LAS funkcijų. LAS skyrius nėra juridinis asmuo. LAS atsako pagal skyriaus prievoles ir skyrius atsako pagal filialo prievoles.

10.2.    Panevėžio skyrius (filialas) steigiamas ar panaikinamas LAS Suvažiavimo sprendimu teikiant LAS Tarybai. LAS Tarybos teikimas priimamas 2/3 balsų Tarybos narių dauguma.

 

11. Panevėžio skyriaus ETIKOS KOMISIJA 

11.1.    Etikos komisija renkama Panevėžio skyriaus Visuotiniame narių susirinkime iš trijų narių 3 metų kadencijai.

            Etikos komisijos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų LAS tikrųjų narių. Išrinktais laikomi daugiausia balsų surinkę kandidatai.

Į balsavimo biuletenį turi būti įtraukta daugiau kandidatų, nei yra laisvų Panevėžio skyriaus Etikos komisijos narių vietų.

Tie patys asmenys Etikos komisijos nariais gali būti renkami ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.

11.2.    Etikos komisijos reglamentą tvirtina Panevėžio skyriaus Visuotinis narių susirinkimas.

11.3.    Renka iš savo tarpo Etikos komisijos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.

11.4.    Svarsto ginčytinus, su profesine etika susijusius klausimus.

11.5.    Vadovaujasi demokratijos ir viešumo principais.

11.6.    Organizuoja garbės teismus.

11.7.    Už grubius LAS įstatų, Panevėžio skyriaus įstatų ir profesinės etikos pažeidimus Etikos komisija turi teisę:

11.7.1. siūlyti Panevėžio skyriaus valdybai, LAS Tarybai šalinti iš LAS narių;

11.7.2. teikti pasiūlymus dėl profesinių atestatų pripažinimo negaliojančiais;

11.7.3. taikyti kitas reglamente nustatytas įstatymams neprieštaraujančias poveikio priemones.

 

12. Panevėžio skyriaus FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

12.1.    Panevėžio skyriaus ūkiniams metams pasibaigus finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą) tikrina nepriklausomas auditorius ar revizorius. Auditorių ar revizorių skiria LAS Revizijos komisija.

12.2.    Panevėžio skyriaus pirmininkas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti LAS tarybai kiekvienų praėjusių finansinių metų Panevėžio skyriaus veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

 

13.  Panevėžio skyriaus REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13.1.    Panevėžio skyrius gali būti reorganizuotas ir likviduotas Panevėžio skyriaus Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Panevėžio skyriaus narių, ir šis nutarimas turi būti priimtas balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 dalyvių arba LAS įstatuose numatyta tvarka.

 

14.  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE Panevėžio skyriaus VEIKLĄ PATEIKIMAS NARIAMS

14.1.    Panevėžio skyrius privalo pateikti informaciją nariams, kaip tai numatyta LAS įstatų 15.1, 15.2, 15.3, punktuose.

 

 

15. Panevėžio skyriaus ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

15.1.    Panevėžio skyriaus įstatų pakeitimų ir papildymų projektą parengia Panevėžio skyriaus pirmininkas ir jį pateikia Panevėžio skyriaus valdybai.

15.2.    Panevėžio skyriaus valdybai 2/3 balsų daugumai pritarus, Įstatų projektas teikiamas svarstyti artimiausiam Visuotiniam narių susirinkimui.

15.3     Panevėžio skyriaus įstatai keičiami ir papildomi Visuotinio narių susirinkimo nutarimu, kai tokiam projektui balsavimu pritaria ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių.

 

Panevėžys, 2009 m. gegužės mėn. 28d.

 

 

Lietuvos architektų sąjungos

Panevėžio skyriaus pirmininkė

Loreta Paulauskienė