Posėdžiai

LAS Panevėžio
skyriaus:

 

> ARCHITEKTŪROS IR
URBANISTIKOS
EKSPERTŲ TARYBA

 

Lietuvos Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus
AUET
Posėdžio PROTOKOLAs Nr.12- 03

2012_02_07

Panevėžys


Posėdžiui pirmininkauja Loreta Paulauskienė

Posėdžio sekretorė Meilė Venckienė


Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba:

 1. Loreta Paulauskienė - pirmininkė

 2. Gintautas Diržys

 3. Elvyra Klimavičienė

 4. Valdas Klimavičius

 5. Žymantas Lipskis

 6. Arvydas Narkevičius

 7. Jonas Nebilevičius

 8. Rimantas Pauža

 9. Rytis Račkauskas

 10. Viktoras Skokauskas

 11. Vidminas Stankevičius


Posėdyje dalyvauja ekspertų tarybos nariai:

1. Loreta Paulauskienė

2. Gintautas Diržys

3. Elvyra Klimavičienė

4. Valdas Klimavičius

5. Žymantas Lipskis

6. Rimantas Pauža

7. Rytis Račkauskas

8. Viktoras Skokauskas

9. Vidminas Stankevičius


 Kvorumas yra.


Kviestieji asmenys:

1. Panevėžio Dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė

2. Panevėžio m.savivaldybės Architektūros ir urbanistikos sk. vedėjas Saulius Matulis

3. Panevėžio m.savivaldybės Kultūros paveldo sk. vyriausiasis specialistas Benjaminas Pučkis

4. Panevėžio m.savivaldybės Architektūros ir urbanistikos sk. vyriausiasis dizaino specialistas Romualdas Lukšas


Darbotvarkė:

 1. Panevėžio miesto Dailės galerijos priestato projektiniai pasiūlymai

UAB ,,Panprojektas", architektas Valdas Klimavičius

2. Komercinis pastatas Savanorių a.12A Panevėžyje

UAB ,,Panprojektas", architektė Elvyra Klimavičienė

3. Dėl AUET posėdžių lankomumo.


1.SVARSTYTA. Panevėžio miesto Dailės galerijos priestato projektiniai pasiūlymai.

Objektą pristatė architektas Valdas Klimavičius. Objekto užsakovasPanevėžio miesto savivaldybė. Objekto paskirtiskeramikos simpoziumų darbams eksponuoti (500m2, 2a.priestatas prie esamo pastato). Architektas kėlė sau užduotį pasiūlyti kažką netikėto ir susieti idėją su pirmąja keramika pasaulyje. Pristatomas stiklinis tūris su aklinu techniniu bloku pietinėje pusėje ir apvaliu (kiaušinio formos) antruoju pastato aukštu. Kuo daugiau erdvės, kuo mažiau konstruktyvo.Galerijos direktorė, paklausta apie anksčiau vykusį konkursą galerijos išplėtimui,paaiškino, kad Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė konkurso rezultatus ir neleido laimėjusiems autoriams tęsti projektavimo darbų. Naują konkursą laimėjo UAB ,,Panprojektas".Direktorė pažymėjo, kad keramikos kolekcija yra pasaulinio masto ir svarbu pristatyti tarptautiniame lygmenyje bei pritraukti kuo daugiau lankytojų. Problemaribotos lėšos.Visi pasisakę ekspertai džiaugėsi drąsia, netikėta, provokuojančia idėja. Siūlyta tolimesniame darbo etape atsisakyti nereikšmingų detalių, pabrėžti skulptūriškumą. Labai svarbi apvalaus tūrio realizacija, jo nesuprastinant. Diskutuojant, iškilo klausimas dėl galimybės įrengti saugyklas ar kūrybines dirbtuves cokoliniame pastato aukšte. Deja, paskelbtos konkurso sąlygos griežtai aptartos ir papildomų siūlymų įvesti negalima.

 NUTARTA : Ekspertų taryba vienbalsiai pritarė Panevėžio miesto Dailės galerijos priestato projektiniams pasiūlymams, išsakydama pastabą Panevėžio miesto savivaldybės komisijai, rengusiai sąlygas, kad ateityje tokiems svarbiems objektams būtų organizuojami architektūriniai idėjos konkursai.


2.SVARSTYTA. Komercinis pastatas Savanorių a.12A Panevėžyje

 Objektą pristatė architektė Elvyra Klimavičienė. Trijų aukštų komercinės paskirties pastatas (patalpos nuomai) būtų statomas privačias lėšas. Sklype atlikti archeologiniai tyrinėjimai. Pastatas suprojektuotas kaip atskiras statinys, nesujungtas su Savanorių 12 namu, išlaikant tokį pat aukštingumą, paprastos architektūros, be išskirtinių detalių.

Pasisakę ekspertai akcentavo, jog tai labai svarbi miesto vieta ir statant naują pastatą, jis turėtų būti šiuolaikiškas, paprastai elegantiškas, proporcingas ir estetiškas.

 NUTARTA : Ekspertų taryba nepritarė pateiktam projektui ir rekomendavo paieškoti esmės kito sprendimo.


3.SVARSTYTA. Ekspertų tarybos posėdžių lankomumas.

 Nelankantys posėdžių tarybos nariai įspėti. Jie žadėjo pasitaisyti

 NUTARTA : Ateityje, nelankantys AUET posėdžių tarybos nariai bus perrenkami.

Sekančiam AUET posėdžiui pirmininkauti paskirtas Gintautas Diržys.  

LAS Panevėžio sk. AUET POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 2012-01-18 Nr. A-1

Panevežys  

Pirmininkaujantis – Loreta Paulauskienė;

Sekretoriaujantis – Tatjana Stašienė;

Dalyvių sąrašas pridedamas.

Darbotvarkėje: Projektinių pasiūlymų svarstymas:

1. Komercinio pastato Kniaudiškių g.41, architektas G. Aleliūnas

2. Administranio pastato Katedros g.3, architektė V.Koncevičienė 

 

NUTARTA: Pritarti architekto G. Aleliūno parengtam projektui ,adresu Kniaudiškių g.41

Nepritarti architektės V.Koncevičienės pateiktam projektui, adresu Katedros g.3. 

Posėdis įvyko-2012 m.sausio 18d. 13:00val.

  

 

  

LAS Panevėžio sk. AUET POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2012-01-27 Nr. A-2

Panevežys

 

Pirmininkaujantis – Loreta Paulauskienė;

Sekretoriaujantis – Tatjana Stašienė;

 

Dalyvių sąrašas pridedamas

Darbotvarkėje: UAB ,,Dujų sfera" planuotoja pristatys Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiojo plano sprendinius, aptarimas.

NUTARTA: Sprendiniams nepritarti, koreguoti pagal pateiktas pastabas. 

 Posėdis įvyko-2012 m. sausio 27d. 9:00val.

 

 

 

 

LAS PANEVĖŽIO sk. AUET POSĖDIS 

PANEVĖŽIO MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ SPECIALIOJO

PLANO KONCEPCIJOS SVARSTYMO

PROTOKOLAS

2011m. lapkričio 22 d. Nr.1

Panevėžys

Posėdžio pirmininkas – L. Paulauskienė

Posėdžio sekretorė – V.Grinciūnienė 

Viešo susirinkimo dalyviai:

UAB ,,Dujų sfera” planuotoja Sonata Liutkevičienė,

susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas. 

Darbotvarkėje: Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiojo plano koncepcijos svarstymas. 

SVARSTYTA: Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiojo plano koncepcija. 

Plano rengėja, UAB ,,Dujų sfera” planuotoja S.Liutkevičienė pristatė specialiojo plano koncepciją, nurodydama, kad visose 8 teritorijose sklypai suformuoti stengiantis išlaikyti gyvenamųjų kvartalų vientisumą, derinantis prie jau esamų aplinkinių gyvenamųjų sklypų, prie detaliaisiais planais suformuotų sklypų. Planuojamoje teritorijos kvartalai sujungti numatomomis D kategorijos gatvėmis, kurių pločiai vyrauja nuo 12 iki 20 m. pločio. Suformuoti inžinerinei infrastruktūrai ir susisiekimui reikalingi sklypai. Numatyti atskirų želdynų plotai vadovaujantis norminiais reikalavimais. Suformuoti visuomeninės paskirties teritorijos, kuriose turėtų įsikurti mokymo, gydymo, ar kiti visuomeninės paskirties pastatai. Numatytos teritorijos, kurtose turės galimybę tarp vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų įsiterpti daugiabučiai pastatai ir komercinės paskirties pastatai. Kadangi didesnę dalį planuojamos teritorijos užima įregistruoti sklypai, planuojant sprendinius buvo stengiamasi kuo labiau atsižvelgti į žmonių poreikius, kuo racionaliau išdėstant gatves, kad gyventojai turėtų kuo mažesnius nuostolius infrastruktūros atžvilgiu, bei kuo didesnes jų turimų sklypų dalis apimtų gyvenamųjų namų teritorijos.

Architektė L.Paulauskienė pastebėjo, kad jei planuojant teritorijas buvo pasirinktas toks gatvių tinklo išdėstymas , tai formuojant sklypus tutėtų būti atsižvelgta į sklypų orientaciją pagrindinių gatvių atžvilgiu, t.y. kad pagrindiniai gyvenamųjų pastatų fasadai būtų orientuoti į gatves, o tarp pagrindinių gatvių ir sklypų būtų numatytos žaliosios juostos, suteikiančios patrauklumo gyvenamajai aplinkai.

S.Matulis pastebėjo, kad į planuojamų gatvių raudonąsias linijas patenka ir žalieji plotai bei žaliosios jungtys.

Architektas Ž.Lipskis teiravosi, kodėl buvo pasirinktas būtent toks gatvių išdėstymo tinklas ir ar nebuvo galima pasirinkti lankstesnį teritorijų suplanavimą.

Plano rengėja paaiškino, kad planuojant teritorijas buvo rišamasi prie jau esamų gatvių tinklo , bendrajame plane numatytų gatvių, detaliaisiais planais suplanuotų gatvių ir esamos žemėnaudos.

Architektas R.Pauža pareiškė kategoriškai nesutinkąs su pateikta gyvenamųjų teritorijų suplanavimo koncepcija ir tokiu gyvenamųjų kvartalų suplavimu, pažymėdamas, kad tai yra žemėtvarkininko, o ne architekto darbas. Architekto manymu pirmiausia turi būti idėja, kad kiekviename suplanuotame kvartale būtų smagu ir patogu gyventi.

Planuotoja S.Liutkevičienė aiškino, kad tokį suplanavimą diktuoja žemės savininkų turimi sklypai ir jų norai.

R.Paužos nuomone architekto darbas yra įtikinti savininkus, koks teritorijos suplanavimas yra naudingiausias ir racionaliausias.

Architektas V.Undzėnas siūlė teritorijoje į vakarus nuo Stetiškių gyvenvietės pakeisti gatvių tinklą prisirišant prie esamų, nes jo atstovaujamas žemė savininkas nesutinka su pateiktu gatvių išdėstymu. Taip pat architekto nuomone planuojamose teritorijose ( 1 ir 2 teritorijose ) vietoj orinių elektros linijas reikėtų numatyti kabelines.

Architektas E.Kuncevičius pritarė šiai nuomonei ir pasisakė dėl orinių elektros linijų mažinimo mieste.

Aptariant 8 teritoriją, architektė L.Paulauskienė pažymėjo, kad komercinės paskirties teritorijas reikėtų planuoti prie pagrindinių gatvių, pagrinde prie Smėlynės g. , tose vietose, kur nėra patrauklu gyventi, žaliuosius plotus numatant ne atskiromis teritorijomis, o prie pagrindinių gatvių ir tose vietose, kur nėra patrauklu gyventi.

Architektės D.Naruševičienės nuomone žalieji plotai galėtų būti numatyti prie komercinė paskirties teritorijų , ateityje tose vietose suplanuojant vaikų žaidimų aikšteles. Teritorijose suplanavus atskiras ,,žalias salas” , įvertinus, kad tai yra privati žemė , nebus kam jų prižiūrėti ir tvarkyti. Architektės nuomone praktika rodo, kad tikslingiau planuoti didelę iki 1 ha ploto ,,žalią “ teritoriją, nei daug atsitiktinai išdėstytų mažų.

S.Matulis pritarė šiai nuomonei ir pastebėjo, kad tikslinga planuoti ne atsitiktines ,,žaliąsias” teritorijas, o ,,žaliąsias jungtis”.

Architekto E.Kuncevičiaus nuomone želdiniai turėtų būti numatyti kaip skiriamosios juostos prie pagrindinių gatvių. 

NUTARTA:

Pritarti parengtai Panevėžio miesto gyvenamųjų teritorijų specialiojo plano koncepcijai ir parengus specialiojo plano sprendinius su pastabomis, kurias pateikti pataisytuose brėžiniuose įvertinus šias pastabas:

 1. formuojant sklypus atsižvelgti į sklypų orientaciją pagrindinių gatvių atžvilgiu ( pagrindiniai gyvenamųjų pastatų fasadai būtų orientuoti į gatves);

 2. tarp pagrindinių gatvių ir sklypų numatyti žaliąsias juostas;

 3. vietoj orinių elektros linijas reikėtų numatyti kabelines;

 4. komercinės paskirties teritorijas planuoti prie pagrindinių gatvių (pagrinde prie Smėlynės g. ) , tose vietose, kur nėra patrauklu gyventi;

 5. žaliuosius plotus numatyti prie komercinės paskirties teritorijų, nepatraukliose gyventi vietose ir kaip skiriamąsias juostas prie pagrindinių gatvių. 

 

 
 
TREČIADIENIO, GEGUŽĖS 11d. POSĖDIS
Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybėje I aukšto komitetu posėdžių salėje 104 kab. 2011 m. gegužės 11 d. 13 val. vyks posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas dėl projekto „Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo techninės dokumentacijos rengimas, II etapas“ techninių darbo projektų parengimo ir derinimo metu iškilusių problemų. Kviečiame  LAS Panevėžio skyriaus architektūros ir urbanistikos Ekspertų tarybą dalyvauti posėdyje.
 
 
 

Lietuvos Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus
AUET Posėdžio
2011-04-14
P R O T O K O L A S

Darbotvarkė: investicinio projekto“Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ –techninio projekto sprendinių  svarstymas.

Nutarimas: pritarti projekto“Struvės lanko Gireišių punkto aplinkos pritaikymas turizmui, propaguojant UNESCO paveldą“ – techninio projekto sprendiniams ir pateikti projektuotojams UAB“Dujų sfera“  aukščiau išdėstytus pasiūlymus.